Alle gebruikers van onze website http://www.wimperextensionsassen.nl worden geacht
kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met, de onderstaande algemene voorwaarden
van Wimperextensions Assen.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Algemeen

Artikel   2 – Inspanningen schoonheidssalon

Artikel   3 – Afspraken

Artikel   4 – Betaling

Artikel   5 – Persoonsgegevens & privacy

Artikel   6 – Geheimhouding

Artikel   7 – Aansprakelijkheid

Artikel   8 – Garantie

Artikel   9 – Beschadiging & diefstal

Artikel 10 – Klachten

Artikel 11 – Behoorlijk gedrag

Artikel 12 – Recht

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wimperextensions Assen en een cliënt waarop Wimperextensions Assen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

Wimperextensions Assen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wimperextensions Assen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Wimperextensions Assen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Wimperextensions Assen het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Wimperextensions Assen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Wimperextensions Assen de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Alle afspraken dienen gemaakt te worden via de online afspraken module op de website van Wimperextensions Assen. Wijzigingen of annuleringen van afspraken dienen via de link in de bevestigings-/herinneringsmail gemaakt te worden.

*Voor elke behandeling is het verplicht om zonder oog make-up op te komen.
 Make-up is namelijk de grootste oorzaak van een slechte retentie daarom vragen wij om ruim van te voren de ogen goed schoon te maken, anders zijn we genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen en heb ik minder tijd over voor uw set wimperextensions.

*Zorg bij een eventuele opvulbehandeling dat je wimpers en oogleden vtv schoon zijn gemaakt met lashfoam (verkrijgbaar in de salon).

4. Betaling

Wimperextensions Assen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Wimperextensions Assen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Wimperextensions Assen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Wimperextensions Assen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet AVG.(foto’s en of video’s kunnen gebruikt worden op internet/social media ook al bent u geen klant meer van Wimperextensions Assen).

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Wimperextensions Assen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wimperextensions Assen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wimperextensions Assen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Wimperextensions Assen geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor verzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Wimperextensions Assen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wimperextensions Assen meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Wimperextensions Assen en de behandelende specialiste. Wimperextensions Assen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Wimperextensions Assen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Wimperextensions Assen en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wimperextensions Assen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Wimperextensions Assen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.